•STATUT PRZEDSZKOLA

STATUT   PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

,,Uśmiech dziecka” we Włodzimierzowie

 

Rozdział

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1
 1. Niepubliczne Przedszkole ,,Uśmiech Dziecka”, zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się we Włodzimierzowie, ul. Łęczyńska 20. Organem prowadzącym przedszkole jest Łukasz Komar
 3. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE  ,,UŚMIECH DZIECKA”

 

NIP: 6631443359

REGON: 101655065

 • 2

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 2. rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, dotyczących placówek niepublicznych

3.Wpisu do rejestru niepublicznych placówek oświatowych Miasta.

 1. Niniejszego statutu.
 • 3
 1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz subwencji otrzymywanej z gminy.
 2. Inne źródła finansowania mogą pochodzić z: darowizn, dotacji, dochodów z dodatkowej działalności opiekuńczo-oświatowej oraz innych wpływów.
 3. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
 4. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci, którego koszt wliczony jest w opłatę stałą.
 5. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 6. Pobierana jest opłata wpisowa przy rejestracji dziecka, której wysokość ustala organ prowadzący.
 7. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 • 4
 1. Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

Rozdział II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 • 1

Przedszkole realizuje cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. Zapewnia wszystkim wychowankom bezpieczeństwo i optymalne warunki do prawidłowego rozwoju.
 2. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka.
 3. Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
 4. Współdziała z rodziną wspomagając ją w wychowaniu dzieci.
 5. Realizuje założenia programowe wychowania przedszkolnego określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 6. Rozwija umiejętności językowe w zakresie języka ojczystego oraz języka angielskiego.
 • 2

Do zadań przedszkola należy:

 1. Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie nieobecności rodzica, rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Zapewnianie stymulującego aktywność i rozwój  dziecka otoczenia oraz zajęć dydaktycznych.
 3. Kształtowanie czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia, bezpieczeństwa, oraz rozwijanie jego sprawności ruchowej.
 4. Wspieranie rozwoju poczucia własnej wartości i szacunku dla innych.
 5. Budzenie wrażliwości emocjonalnej oraz świadomości moralnej dziecka ze szczególnym uwzględnieniem interakcji i współpracy dzieci w grupie.
 6. Wspieranie kreatywności dziecka.

Rozdział III ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

Organami przedszkola są:

 1. Organ prowadzący – właściciel: Łukasz Komar
 2. Dyrektor pedagogiczny :   Agnieszka Łągwa
 3. Rada Pedagogiczna.
 • 1

Do kompetencji i zadań Organu prowadzącego przedszkole należy:

 1. Uchwalenie statutu przedszkola.
 2. Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola.
 3. Sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku.
 4. Zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz określanie ich warunków pracy i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy, Regulaminem Pracy).
 5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej administracji i finansów oraz wszystkich pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami .
 6. Kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje przedszkole na zewnątrz.
 7. Dba o zapewnienie opieki nad wychowankami oraz zapewnienie właściwych warunków BHP dla wszystkich zatrudnionych pracowników.
 8. Podejmuje decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do

 

 • 2

Dyrektor Pedagogiczny  przedszkola:

 1. Nadzoruje działalność statutową placówki.
 2. Koordynuje opiekę nad dziećmi.
 3. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
 4. Współpracuje z rodzicami.
 5. Realizuje wszelkie inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola zadania, określone przez organ prowadzący.

 

 

 

 

 • 3 Rada Pedagogiczna:

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pedagogicznych, Organ Prowadzący oraz Dyrektor Administracyjny.

 

Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

 1. Ocena efektywności stosowanych programów nauczania
 2. Rozwiązywanie problemów wychowawczych

Rozdział IV ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.30,

z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych: przerwy bożonarodzeniowej ,a także przerwy wakacyjnej w sierpniu.

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest karta zapisu dziecka.
 2. Zapisy dzieci trwają przez cały rok i dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc przedszkolnych i według kolejności zapisów.
 3. Edukacja i opieka przedszkolna odbywa się w czterech lub pięciu oddziałach przedszkolnych.
 4. Liczba dzieci w oddziale może przekroczyć 25 dzieci, w takim przypadku zatrudniony zostaje dodatkowy nauczyciel lub pomoc nauczyciela.
 5. Oddział  może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.
 6. Istnieje możliwość przyjmowania dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i tworzenia oddziałów integracyjnych , w takim przypadku zatrudniony zostaje n-l wspomagający.
 7. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:
  • Sale dydaktyczne do zajęć w poszczególnych grupach.
  • Salkę terapeutyczną (2 sale)
  • Ogród z wyposażeniem.
  •  Łazienki dla dzieci i personelu.
  • Szatnię.
  • Kuchnię z zapleczem gastronomicznym.
  • Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
 8. Zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze odbywają się w budynku przedszkola, poza jego terenem w trakcie spacerów i wycieczek.
 9. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

Rozdział V WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 • 1
 1. Przedszkole oferuje opiekę nad dziećmi w wieku 2,5-6 lat.
 2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

o właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego i opiekuńczo-  wychowawczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
 • poszanowania godności osobistej,
 • szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, poszanowania własności
 • 2

Wychowankowie mogą zostać skreśleni z listy uczestników przedszkola w przypadku gdy:

 1. zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie przedszkolnej, po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami/prawnymi opiekunami.
 2. rodzice lub opiekunowie, w sytuacjach, które tego wymagają, nie współdziałają z pracownikami pedagogicznymi przedszkola w zakresie umożliwiającym i tworzącym warunki dla rozwoju dziecka oraz przestrzegania przez dziecko zasad współżycia społecznego,
 1. nagminnego nieodbierania dziecka z przedszkola w godzinach określonych przez statut,
 2. rodzice lub opiekunowie zalegają z opłatą czesnego do 10. dnia nieopłaconego miesiąca.

Rozdział VI PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawcą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  • Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych im wychowanków podczas ich pobytu w przedszkolu, jak i na spacerach i wycieczkach poza terenem placówki.
  • Sprzyjanie rozwojowi, zdolnościom i zainteresowaniom dzieci.

Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz jej dokumentowanie.

 • Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych dziecka.
 • Współdziałanie z rodzicami/opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
 • Dbanie o estetyczny wygląd sal oraz czystość i bezpieczeństwo zabawek.
 • Udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizacja jej postanowień.
 • Realizacja zleceń dyrektorów i osób kontrolujących.
 • Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektorów przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.
 • Własne doskonalenie zawodowe.
 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

o Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci.

 • Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.
 • Włączenia ich w działalność przedszkola.
 1. Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych

Rozdział VII PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

 

W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjno-obsługowi: pomoc nauczyciela, personel kuchenny, personel sprzątający, personel techniczny Do ich zadań należą:

 1. Zapewnienie sprawnego codziennego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości
 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Zgłaszanie wszelkich braków zaopatrzeniowych
 4. Dbanie o czystość w pomieszczeniach zaplecza kuchennego
 5. Szczegółowy zakres obowiązków ustalają dyrektorzy przedszkola

Rozdział VIII RODZICE

 

 • 1 Rodzice mają prawo do:
 1. Zapoznania się z programami i zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi w przedszkolu.
 2. Uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć i potrzeb. Współpracy z nauczycielami w celu wspierania ich dziecka w optymalnym jego rozwoju.
 3. Uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka.
 4. Uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, otwartych uroczystościach i zajęciach adaptacyjnych. §2

Rodzice mają obowiązek:

 1. Przestrzegania niniejszego statutu.
 2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola w określonym w statucie czasie otwarcia placówki lub wskazanie osoby upoważnionej do tych czynności.
 3. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i jego wyżywienie.
 4. Informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu i jej przyczynie, ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych, przyprowadzaniem do przedszkola dzieci zdrowych.

 

,

 

 

Rozdział IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Statut przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

 

Wykonanie: Eduprzedszkola.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.